Thùng Đựng Gạo Spinto 300mm Hafele 549.32.744

Thùng Đựng Gạo Spinto 300mm Hafele 549.32.744


Thông số tiêu chuẩn